Услуги

Изготвяме:

 1. Оценка на когнитивно, емоционално развитие и поведение
 2. Оценка на езиково-говорно развитие
 3. Оценка  на училищна готовност
 4. Оценка на актуални възможности и способности на деца и подрастващи
 5. Оценка за ТЕЛК от логопед и психолог

Предлагаме:

Психологичното консултиране е вид психологична помощ, оказвана при затруднения и проблеми, съпътстващи човека в неговия жизнен път. Страданието е причината, която кара хората да търсят тази помощ. Консултативният процес е това, което се случва между консултанта и клиента в рамките на дадена консултативна ситуация, но този процес не се изчерпва с консултативната сесия. Включва представянето на консултанта, клиента и повода за посещението. Насочен е към насърчаване на клиента да търси собственото си желание и знание за самия себе си и води към адекватно финализиране – препоръка или предложение за психотерапевтична работа или насочване към друг специалист.

Психологично консултиране на деца и родители при:

 1. проблеми с храненето, съня, обличането, тоалет;
 2. раждане на ново дете в семейството;
 3. осиновяване;
 4. конкуренция с братя или сестри;
 5. чести боледувания;
 6. раздяла с родителите, поради постъпване в ясла или детска градина, или хоспитализиране;
 7. развод между родителите;
 8. загуба на близък човек;
 9. противопоставяне на ограничения и изисквания; опозиционно поведение;
 10. позиция на всемогъщество от страна на детето;
 11. проблеми във взаимоотношения с други деца; агресивни прояви; проява на неприемливо поведение;
 12. обучителни трудности;
 13. детски фобии и страхове;

Психологично консултиране на юноши при:

 1. проблеми в общуването с връстници, родители; агресия
 2. чувство на отхвърленост, неразбиране от страна на другите (родители, учители)
 3. затруднения в училищна дейност
 4. любовни разочарования
 5. кражби, лъжи, антисоциални прояви

Психологично консултиране на възрастни при:

 1. Стресово събитие и посттравматичен стрес
 2. Фобийни и тревожни състояния
 3. Депресивна симптоматика
 4. Хранителни разстройства
 5. Зависимости

Общи принципи за всички, практикуващи консултанти са: 

 1. Принципът за конфиденциалност
 2. Толерантност към клиента
 3. Незлоупотреба

Логопед

  Диагностична и консултативна дейност:

  1. Логопедична оценка и терапия при комуникативни нарушения и обучителни трудности
  2. Оценка и проследяване на езиково-говорното развитие в ранна детска възраст (1,5 – 3 г.)
  3. Консултации на родители с цел превенция на комуникативни нарушения и изготвяне на индивидуални насоки за родителско поведение и подходящи дейности за стимулиране на езиково-говорното развитие и взаимодействието в ранна детска възраст.
  4. Логопедична терапия при:

   1. Забавено езиково развитие при деца от 2 до 4 год. възраст;
   2. Артикулационни нарушения – нарушено произношение на един или повече звукове от една или няколко фонетични групи;
   3. Дизартрия – корекция на нарушения на звукопроизношението и речевата прозодика в следствие на недостатъчна инервация на говорния апарат при детска церебрална парализа (ДЦП) и други органични поражения на ЦНС и ПНС;
   4. Апраксия – корекция на плавността на речта и артикулацията при нарушения на говорния праксис;
   5. Комуникативни нарушения при деца и младежи с разстройства от аутистичния спектър/ генерализирани разстройства на развитието;
   6. Нарушения на общуването при деца и младежи с интелектуални затруднения и/или множество увреждания;
   7. Езикови нарушения при хиперактивност и дефицит на вниманието;
   8. Специфични нарушения на способността за учене (дислексия, дисграфия, дискалкулия) – развитие на уменията за четене, писане и математическите умения и същевременно подобрение на когнитивното, емоционалното и социалното функциониране на детето;
   9. Затруднения в подготовката на детето за процеса на ограмотяване - формиране на основните езикови знания и умения, предшестващи ограмотяването и подкрепа на началните етапи на ограмотяването при постъпване на детето в училище.
   10. Трудности в овладяването на граматически правилна реч при двуезични деца/билингви .

   Подкрепа от специален педагог в сферите:

   1. Когниция - работа в посока развитие на когнитивните процеси; подкрепа във формиране и подобряване на училищни умения според индивидуалните особености и интереси на детето;
   2. Моторна сфера- общо и фино моторни дейности по посока изграждане на представа за собствено тяло, поставянето му в пространството и координирането му.
   3. Сензорика - интеграция (създаване на връзка) между стимулите, постъпващи от различни сензорни канали и отношението им към езика и тялото на детето;
   4. Социални умения - подпомагане на детето в усвояване на социални репертоари в пространството на практиката, както и извън него в специално регламентирани сесии; подкрепа при овладяване на битови и ежедневни социални ситуации; въвеждане на правила в поведението и граници в общуването.
   5. Полезни умения- формиране на самостоятелност в събличане - обличане, тоалет и хигиенни навици; насърчаване на преноса на знанията в практически опит;
   6. Творческа експресия - насърчаване на изразяването посредством техники и методи от арт терапията, осигуряване на пространство за креативно и творческо развитие.
    

   Ерготерапия

   Ерготерапията е професия, която цели включването на детето в значими, за него, дейности и подкрепя преодоляването на ежедневните трудности, с които то се сблъсква. Целта е да бъде осигурена максимална степен на независимост при функционирането на детето в заобикалящата го среда и взаимоотношенията му с околните. При децата тези дейности са свързани с три основни сфери- игра, учене и самостоятелност. Развитието на уменията за игра е от особена важност, защото освен основна дейност, която им помага да учат, играта е и средство за свързване с връстници. Ето защо основен фокус в ерготерапевтичната дейност е развитието на игровите умения.

   Как помага ерготерапията?

   • Развива общата моторика, подобрява баланс, координация, проприоцепция
   • Развива фината моторика, подобрява зрително-моторна координация, силата на захвата, графомоторни умения
   • Стимулира сензорната интеграция
   • Развива когнитивните процеси
   • Подкрепя самостоятелността и самообслужването
   • Създава позитивна среда и подкрепя усещането за успешност на детето
   • Използва любими, за детето, дейности
   • Създава безопасна среда, за да стимулира детето да усвоява нови умения и да ги тества в различни ситуации
   • Подкрепя родителите
   • Помага за адаптиране на средата
   За целите, поставени в работата с всеки конкретен случай, се използва играта като водещ подход.

   Организираме:

   1. обучения за специалисти (логопеди, психолози, специални педагози, социални педагози) с външни обучители;
   2. обучения за педагогически екипи (в училища и детски градини);
   3. тренинги за деца;
   4. тренинги за родители;