Услуги

Изготвяме:

 1. Оценка на когнитивно, емоционално развитие и поведение
 2. Оценка на езиково-говорно развитие
 3. Оценка  на училищна готовност
 4. Оценка на актуални възможности и способности на деца и подрастващи
 5. Оценка за ТЕЛК от логопед и психолог

Предлагаме:

Психологичното консултиране е вид психологична помощ, оказвана при затруднения и проблеми, съпътстващи човека в неговия жизнен път.

Страданието е причината, която кара хората да търсят тази помощ.

Консултативният процес е това, което се случва между консултанта и клиента в рамките на дадена консултативна ситуация, но този процес не се изчерпва с консултативната сесия. Включва представянето на консултанта, клиента и повода за посещението. Насочен е към насърчаване на клиента да търси собственото си желание и знание за самия себе си и води към адекватно финализиране – препоръка или предложение за психотерапевтична работа или насочване към друг специалист.

Психологично консултиране на деца и родители при:

 1. проблеми с храненето, съня, обличането, тоалет;
 2. раждане на ново дете в семейството;
 3. осиновяване;
 4. конкуренция с братя или сестри;
 5. чести боледувания;
 6. раздяла с родителите, поради постъпване в ясла или детска градина, или хоспитализиране;
 7. развод между родителите;
 8. загуба на близък човек;
 9. противопоставяне на ограничения и изисквания; опозиционно поведение;
 10. позиция на всемогъщество от страна на детето;
 11. проблеми във взаимоотношения с други деца; агресивни прояви; проява на неприемливо поведение;
 12. обучителни трудности;
 13. детски фобии и страхове;

Психологично консултиране на юноши при:

 1. проблеми в общуването с връстници, родители; агресия
 2. чувство на отхвърленост, неразбиране от страна на другите (родители, учители)
 3. затруднения в училищна дейност
 4. любовни разочарования
 5. кражби, лъжи, антисоциални прояви

Психологично консултиране на възрастни при:

 1. Стресово събитие и посттравматичен стрес
 2. Фобийни и тревожни състояния
 3. Депресивна симптоматика
 4. Хранителни разстройства
 5. Зависимости

Общи принципи за всички, практикуващи консултанти са: 

 1. Принципът за конфиденциалност
 2. Толерантност към клиента
 3. Незлоупотреба

Логопедична работа при:

 1. артикулационни нарушения – нарушено произношение на един или повече звукове от една или няколко фонетични групи;
 2. дисфония, афония, ринофония – дихателно-фонационна (гласова) терапия - изработване на плавно говорно дишане и подобряване качествата на гласа, на дейността на еластичните гласови връзки и на гласовия резонанс;
 3. заекване, запъване, тахилалия, брадилалия - прозодична терапия – нормализиране на прозодичния компонент на речта;
 4. биомеханични говорни нарушения – корекция на нарушения на речта при малформации на говорните органи (вродени цепнатини на устните и небцето);
 5. дизартрия - корекция на нарушения на звукопроизношението и речевата прозодика в следствие на недостатъчна инервация на говорния апарат при ДЦП и други органични поражения на ЦНС и ПНС;
 6. дисфагия - терапия при нарушено гълтане, отказ от дъвкане или други механизми при хранене;
 7. апраксия - корекция на плавността на речта и артикулацията при нарушения на говорния праксис;
 8. нарушения на общуването при деца и младежи с генерализирани разстройства на развитието;
 9. нарушения на общуването при деца и младежи с интелектуални затруднения и множество увреждания;
 10. нарушения на общуването при деца и младежи със слухови и зрителни затруднения;
 11. афазия – терапевтична подкрепа при разпад на езика поради органични поражения на главния мозък;
 12. дислексия, аграфия и алексия – развитие на уменията за четене, писане и математическите умения и същевременно подобрение на когнитивното, емоционално и социално функциониране на детето.

Подкрепа от специален педагог в сферите:

 1. Когниция - работа в посока развитие на когнитивните процеси; подкрепа във формиране и подобряване на училищни умения според индивидуалните особености и интереси на детето;
 2. Моторна сфера- общо и фино моторни дейности по посока изграждане на представа за собствено тяло, поставянето му в пространството и координирането му.
 3. Сензорика - интеграция (създаване на връзка) между стимулите, постъпващи от различни сензорни канали и отношението им към езика и тялото на детето;
 4. Социални умения - подпомагане на детето в усвояване на социални репертоари в пространството на практиката, както и извън него в специално регламентирани сесии; подкрепа при овладяване на битови и ежедневни социални ситуации; въвеждане на правила в поведението и граници в общуването.
 5. Полезни умения- формиране на самостоятелност в събличане - обличане, тоалет и хигиенни навици; насърчаване на преноса на знанията в практически опит;
 6. Творческа експресия - насърчаване на изразяването посредством техники и методи от арт терапията, осигуряване на пространство за креативно и творческо развитие.

 

Ерготерапия

Ерготерапията е професия, която цели включването на детето в значими, за него, дейности и подкрепя преодоляването на ежедневните трудности, с които то се сблъсква. Целта е да бъде осигурена максимална степен на независимост при функционирането на детето в заобикалящата го среда и взаимоотношенията му с околните. При децата тези дейности са свързани с три основни сфери- игра, учене и самостоятелност. Развитието на уменията за игра е от особена важност, защото освен основна дейност, която им помага да учат, играта е и средство за свързване с връстници. Ето защо основен фокус в ерготерапевтичната дейност е развитието на игровите умения.

Как помага ерготерапията?

 • Развива общата моторика, подобрява баланс, координация, проприоцепция
 • Развива фината моторика, подобрява зрително-моторна координация, силата на захвата, графомоторни умения
 • Стимулира сензорната интеграция
 • Развива когнитивните процеси
 • Подкрепя самостоятелността и самообслужването
 • Създава позитивна среда и подкрепя усещането за успешност на детето
 • Използва любими, за детето, дейности
 • Създава безопасна среда, за да стимулира детето да усвоява нови умения и да ги тества в различни ситуации
 • Подкрепя родителите
 • Помага за адаптиране на средата

За целите, поставени в работата с всеки конкретен случай, се използва играта като водещ подход.

Организираме:

 1. обучения за специалисти (логопеди, психолози, специални педагози, социални педагози) с външни обучители;
 2. обучения за педагогически екипи (в училища и детски градини);
 3. тренинги за деца;
 4. тренинги за родители;